อำนาจหน้าที่

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม (สตร.) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับ และตรวจสอบการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา 13 มาตรา 15 และมาตรา 16
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ดังนี้

1) การรับและแจ้งตอบรับรายงานการทำธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

2) การติดตาม ประมวลผล และจัดทำสถิติข้อมูลการรายงานการทำธุรกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

3) การติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งผลรายงานการทำธุรกรรมให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

4) การบันทึก จัดทำ และปรับปรุงรายงานการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

5) การให้ข้อแนะนำ ตอบข้อหารือ และให้ความรู้ความเข้าใจในการรายงานการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

6) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


จำนวนผู้เข้าชม 1,308