ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1

15/02/2565    Create by ปารเมศร์ คงศรี

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1 โดยมีนางสาวมนต์สินิ เห็นพร้อม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน           จากนั้นนายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยกองกำกับและตรวจสอบ นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย เป็นวิทยากรร่วมอธิปราย เรื่อง “ผลการปฏบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT” ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข           ต่อมาวันที่ 21 ธันวาคม 2564 (วันที่ 2) นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานตามกฎหมาย นโยบาย มาตรการ เพื่อเสริมสร้างระบบและกลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” และ นายณัฐวุฒิ อติรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ในปัจจุบัน ที่อาจเกี่ยวของกับการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอารุภาพทำลายล้างสูง”            จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและสรุปผล เรื่อง “ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง” โดยมีข้าราชการสำนักงาน ปปง. เป็นวิทยากร               และวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (วันที่ 3) นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยกองกำกับและตรวจสอบ พร้อมผู้แทนกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. และผู้แทนจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ร่วมอภิปราย เรื่อง “การดำเนินงานตามกฎหมาย นโยบาย มาตรการ เพื่อเสริมสร้างระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”           จากนั้นนายสุวัฒน์ เบญจเทวัญ ผู้อำนายการส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน นางสาวทัตพิชา ชัยทัติ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือคดีระหว่างประเทศ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ นางกฤชรัตน์ ชินพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย เรื่อง “การขับเคลือนด้านการกำกับและตรวจสอบเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”  

การรายงานการทำธุรกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (ระบบ ERS)

07/02/2565    Create by ปารเมศร์ คงศรี

สำนักงาน ปปง. ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System: ระบบ ERS) เพื่อรายงานการทำธุรกรรมที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ ERS ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) หัวข้อ “ระบบสารสนเทศสำนักงาน ปปง.” เรื่อง “ระบบ ERS”   ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม กองกำกับและตรวจสอบ โทรศัพท์ 02 219 3600 ต่อ 5065 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครใช้งานระบบหรือการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02 219 3600 ต่อ 7001 กรณีมีข้อสงสัยด้านเทคนิคหรือขั้นตอนการติดตั้งระบบ   ดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ ERS https://tres.amlo.go.th/uploads/menu/attach_202202071307_6200b71f71222.pdf    

การรายงานการทำธุรกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (ระบบ AERS)

09/10/2564    Create by ปารเมศร์ คงศรี

สำนักงาน ปปง. ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System :ระบบ AERS) เพื่อรายงานการทำธุรกรรมที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AERS ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) หัวข้อ “ระบบสารสนเทศสำนักงาน ปปง.” เรื่อง “ระบบ AERS”  ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1. ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม กองกำกับและตรวจสอบ โทรศัพท์ 02 219 3600 ต่อ 5066 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครใช้งานระบบหรือการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02 219 3600 ต่อ 7001 กรณีมีข้อสงสัยด้านเทคนิคหรือขั้นตอนการติดตั้งระบบ   ดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AERS https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-51-30/aers2015    

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
   
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ 0 2219 3600 ต่อ >>>>
โทรสาร 0 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th