ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานการทำธุรกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงิน (ระบบ AERS)

30/09/2562    Create by ปารเมศร์ คงศรี

สำนักงาน ปปง. ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System :ระบบ AERS) เพื่อรายงานการทำธุรกรรมที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AERS ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) หัวข้อ “ระบบสารสนเทศสำนักงาน ปปง.” เรื่อง “ระบบ AERS”  ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๑. ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม กองกำกับและตรวจสอบ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๖๖ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครใช้งานระบบหรือการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๗๐๐๑ กรณีมีข้อสงสัยด้านเทคนิคหรือขั้นตอนการติดตั้งระบบ

การรายงานการทำธุรกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (ระบบ ERS)

27/09/2562    Create by ปารเมศร์ คงศรี

สำนักงาน ปปง. ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System: ระบบ ERS) เพื่อรายงานการทำธุรกรรมที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ ERS ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) หัวข้อ “ระบบสารสนเทศสำนักงาน ปปง.” เรื่อง “ระบบ ERS”  ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๑. ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม กองกำกับและตรวจสอบ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๖๕ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครใช้งานระบบหรือการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๗๐๐๑ กรณีมีข้อสงสัยด้านเทคนิคหรือขั้นตอนการติดตั้งระบบ

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ 0 2219 3600 ต่อ >>>>
โทรสาร 0 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th