แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการรายงานการทำธุรกรรมที่ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ล่าช้า)
หนังสือเวียน ปง0003.9/ว568 ลว.31 ม.ค. 62 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กรณีที่ไม่สามารถรายงานการทำธุรกรรมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่น 685
หนังสือเวียน ปง0003.8/ว4965 ลว.17 ต.ค. 59 เรื่อง แนวทางการพิจารณาการรายงานการทำธุรกรรมที่ระยะเวลาอาจไม่เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด 638
แบบฟอร์มการแจ้งรายงานการทำธุรกรรมที่ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ล่าช้า)
แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งมายังสำนักงาน ปปง.ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (รธ.13) 398