แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการทำธูรกรรมที่ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ล่าช้า)
หนังสือเวียน ปง0003.8/ว4965 ลว.17 ต.ค. 59 เรื่อง แนวทางการพิจารณาการรายงานการทำธูรกรรมที่ระยะเวลาอาจไม่เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด 238
หนังสือเวียน ปง0003.8/ว1331 ลว.26 มี.ค. 61 เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมได้รายงานไปยังสำนักงาน ปปง. แล้ว 311
หนังสือเวียน ปง0003.9/ว568 ลว.31 ม.ค. 62 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กรณีที่ไม่สามารถรายงานการทำธุรกรรมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่น 274
แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 415