แนวทางปฏิบัติการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงรายงานการทำธุรกรรม (ยกเลิก/ทดแทน/แก้ไข)
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงรายงานการทำธุรกรรม (ยกเลิก/ทดแทน/แก้ไข)
หนังสือเวียน ปง0003.8/ว1331 ลว.26 มี.ค. 61 เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมได้รายงานไปยังสำนักงาน ปปง. แล้ว(2) 384
แบบฟอร์มการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงรายงานการทำธุรกรรม (ยกเลิก/ทดแทน/แก้ไข)
แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานขอยกเลิกโดยไม่ส่งรายงานใหม่ทดแทน (รธ.3) 294
แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานขอยกเลิกโดยส่งรายงานใหม่ทดแทน (รธ.4) 317
แบบการขอแก้ไขเพิ่มเติม (edit) ข้อมูลลงในรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงาน (รธ.5) 333