ติดต่อเรา

phonee

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม (สตร.)                

 Email : tr.report@amlo.go.th

 AMFICS : amlo_transaction (สุวัฒน์ เบญจเทวัญ)


ผอ.ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม
   

นายสุวัฒน์  เบญจเทวัญ               0 2219 3600 ต่อ 5071        suwat@amlo.go.th

เจ้าหน้าที่

นางสาวภัคพร  ยศบุญเรือง            0 2219 3600 ต่อ 5066        patchareephorn_y@amlo.go.th

นางสาวรัศมี  งามกิจการ               0 2219 3600 ต่อ 5066        rasami_n@amlo.go.th

นายปารเมศร์  คงศรี                    0 2219 3600 ต่อ 5065        paramate_k@amlo.go.th

นางสาวพัชยา  เรืองศรีเผือก          0 2219 3600 ต่อ 5066        patchaya_r@amlo.go.th

นางสาวกฤติยา สุขสวัสดิ์              0 2219 3600 ต่อ 5065        grittiya_s@amlo.go.th

 


  
สำนักงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กองกำกับและตรวจสอบ ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม (ชั้น 5)  
เลขที่  422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


จำนวนผู้เข้าชม 1,714