การรายงานการทำธุรกรรม

คำถามที่พบบ่อย : การรายงานการทำธุรกรรม
Q : การซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินด้วยกัน กับการทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารพาณิชย์จะต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. หรือไม่ อย่างไร
กรณีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ #ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยกัน หากเป็นธุรกรรมที่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรม ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นผู้ให้บริการรับซื้อขายมีหน้าที่ในการรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินต่อสำนักงาน ปปง. แต่การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ #ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินเป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น หน้าที่ในการรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. จึงเป็นของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อสำนักงาน ปปง. อีก
Q : สมาชิกสหกรณ์ทำรายการถอนเงินสดโดยไม่ได้รับเงินสด แต่นำฝากเข้าบัญชีของสมาชิกรายนั้นอีกบัญชีหนึ่ง สหกรณ์จะต้องรายงานการทำธุรกรรมหรือไม่ และกรณีสมาชิกสหกรณ์ทำรายการถอนเงินสด โดยไม่ได้รับเงินสด แต่นำฝากเข้าบัญชีของสมาชิกรายอื่น สหกรณ์จะต้องรายงานการทำธุรกรรมหรือไม่
กรณีสมาชิกสหกรณ์ถอนเงินสดแล้วไม่ได้รับเงินสดแต่นำฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ของตนเองอีกบัญชีหนึ่งถือว่าเป็นการทำธุรกรรมภายในสถาบันการเงินเพื่อลูกค้ารายเดียวกัน ซึ่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๔ (๙) (ข) จึงเป็นการทำธุรกรรม ภายในสถาบันการเงินเพื่อลูกค้ารายเดียวกัน ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.