โครงการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1 โดยมีนางสาวมนต์สินิ เห็นพร้อม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน

          จากนั้นนายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยกองกำกับและตรวจสอบ นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย เป็นวิทยากรร่วมอธิปราย เรื่อง “ผลการปฏบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT” ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข

          ต่อมาวันที่ 21 ธันวาคม 2564 (วันที่ 2) นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานตามกฎหมาย นโยบาย มาตรการ เพื่อเสริมสร้างระบบและกลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” และ นายณัฐวุฒิ อติรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ในปัจจุบัน ที่อาจเกี่ยวของกับการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอารุภาพทำลายล้างสูง” 

          จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและสรุปผล เรื่อง “ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง” โดยมีข้าราชการสำนักงาน ปปง. เป็นวิทยากร

 

 

          และวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (วันที่ 3) นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยกองกำกับและตรวจสอบ พร้อมผู้แทนกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. และผู้แทนจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ร่วมอภิปราย เรื่อง “การดำเนินงานตามกฎหมาย นโยบาย มาตรการ เพื่อเสริมสร้างระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

          จากนั้นนายสุวัฒน์ เบญจเทวัญ ผู้อำนายการส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน นางสาวทัตพิชา ชัยทัติ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือคดีระหว่างประเทศ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ นางกฤชรัตน์ ชินพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย เรื่อง “การขับเคลือนด้านการกำกับและตรวจสอบเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

 


จำนวนผู้เข้าชม 171